Skip to main content
文档列表

本页面展示了Apache ShenYu及其生态项目的使用文档。

可下载的已发布版本下载地址:下载地址

Apache ShenYu 文档
Apache ShenYu
Apache ShenYu官方文档
ShenYu Nginx 文档
ShenYu Nginx
该模块提供了SDK来监视OpenResty的服务注册中心作为上游节点的可用ShenYu实例列表
ShenYu Golang 客户端文档
Shenyu-client-golang
Shenyu-client-golang是提供了Go语言访问ShenYu网关的功能,并支持服务注册到ShenYu网关。
ShenYu .NET 客户端文档
Shenyu .NET Client
ShenYu .NET 客户端可以帮助自动将你的 Apps 注册到 ShenYu 网关,从而更加方便的使用 ShenYu。
ShenYu Helm Chart 文档
ShenYu Helm Chart
ShenYu 的 Helm 部署方式文档